Kto sme

LAURA, Združenie mladých, stredisko Dolný Kubín

Vznik: 31.1.1997

Cieľ výchovno- vzdelávacej činnosti:  rozvoj osobnosti mladých ľudí, so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy,  a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín,  rôzne krúžky, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej a organizačnej.

Sídlo: Jánoškova 30, 02601 Dolný Kubín

Štatutárny zástupca ZL: Mgr.Ivan Dauda

Podporte činnosť LAURY pre mladých

Súkromné centrum voľného času Laura

Vznik: Scvč Laura bolo zriadené MŠ SR 1.9.2007 a zaradené medzi súkromné školské zariadenia.

Sídlo: Jánošková 28,026 01 Dolný Kubín 

Zriaďovateľ: Laura, združenie mladých , stredisko Dolný Kubín, Jánoškova 30, 02601 Dolný Kubín

Cieľ výchovno- vzdelávacej činnosti Scvč Laura: je výchova  samostatných, zodpovedných a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú smerom k ľudským a kresťanským hodnotám a prosociálnym aktivitám. Prioritou je výchova sebavedomého mladého človeka, ktorý je schopný začleniť sa do spoločenského života a založiť si rodinu. Dôležitou skutočnosťou je aj snaha predísť vzniku negatívnych skúseností, ktoré by mladého človeka zbavovali energie alebo ho prinútili k dlhodobému úsiliu o nápravu, základným postojom – preventívnym výchovným systémom. Vychovávateľ alebo animátor sa stávajú priateľom mladých. Svojím individuálnym prístupom mu pomáhajú  objaviť hodnotu a schopnosti. Týmto spôsobom výchovno- vzdelávacia činnosť tvorí základy pre rast detí a mladých a ich sebarealizáciu.

Činnosť Scvč Laura: je realizovaná cez jednotlivé formy činnosti- pravidelná záujmová činnosť (krúžky a stretnutia v rovesníckych skupinách-  „stretká“ a  v asistovanej činnosti prostredníctvom voľných hier), príležitostná a prázdninová činnosť.

Cieľová skupina: deti a mladí  bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, spoločenské postavenie, či kultúrne  alebo národné pozadie.  Do svojich aktivít sa snaží začleniť aj tých, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji záujmu spoločnosti. Je otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť a záujem  zažiť a spoznať niečo nové. Vstup do priestorov je voľný pre každého.

Riaditeľka Scvč Laura: Mgr. Dagmara Čepelová

Podporte činnosť SCVČ Laura pre mladých